Osmanlı Devleti’nin son asırlarında, değişim ve dönüşüm rüzgarlarının estiği bir devrede, İttihat ve Terakki Cemiyeti ,Devletin geleceğini şekillendirme mefkûresiyle vücut bulmuştur.

Bu cemiyetin müteşebbis kurucuları arasında mühim bir mevki işgal eden Dr.İbrahim Temo, hem cemiyetin teşekkülünde hem de inkişafında ehemniyet arz eden bir simadır.İbrahim Temo’nun izlediği politikalar ve bu politikaların cemiyetin erken devrindeki rolü,Osmanli tarihinin mühim bir faslıdır.

İbrahim Temo 1865 senesinde, Makedonya’nın Struga kasabasında dünyaya gelmiştir. Ailevi terbiyesinin tesiriyle millî şuur ve inkılapçı bir ruhla yetişmiş olan Temo, 1884-1888 yılları arasında Ahırkapı Tıp İdâdisi ve Kuleli Askerî Tıbbiye İdadisi’nde öğrenime devam etmiş ve 1888 de Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane’ye girmiştir.Burada devrin genç aydınları ile tanışmış Osmanlı Devleti’nin çalkantılı ve buhramlı yıllarında Devletin istikbaline dair derin mülahazalar yürütmüş, mütalaalarda bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasi meseleleri tahlil eden Temo, Osmanlı Devleti’nin meşrutiyet rejimine geçiş yaparak, hürriyet ve adaleti tesis etmesi gerektiğine inanmış ve bu yolda azimle çalışmıştır. 1889 senesinde Tıbbiye’de hürriyet ,adalet ve meşrutiyet prensiblerini hayata geçirmek maksadıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temellerini atan İbrahim Temo, cemiyetin ilk kurucu kadrosunda yer almıştır. Mekteb-i Tıbbiye-i şahanenin mütevazi sınıflarında filizlenen bu ateş, kısa sürede bir cemiyetin mefkûresine dönüşmüştür. Temo arkadaşlarıyla birlikte Osmanlı’nın istibdat idaresine karşı bir mukavemet hattı oluşturmak maksadıyla İttihat ve Terakki Cemiyet’ini kurmaya karar vermiştir.Cemiyetin ilk toplantıları, gizli ve mütevazi mekânlarda,büyük bir dikkat ve ihtiyatla yapılmıştır.

İbrahim Temo ve arkadaşları Sultan Abdülhamid’in istibdat idaresine karşı, meşrutiyetin tekrar ilan edilmesini, bu idare tarzının daimî kılınmasını, Osmanlı tebaasının hür ve adil bir yönetim altında yaşamasını, milletin kaderinde söz sahini olmasını ve batıdaki ilmî ve teknik gelişmeleri takip ederek modernleşmesi gerektiğine inanmış, ancak bu modernleşmenin milli ve kültürel değerlere zarar vermeden gerçekleştirilmesini savunmuştur. İbrahim Temo, Osmanlı Devleti’nin son demlerinde mefkûre ve inkılap ruhuyla hareket eden mühim bir şahsiyettir.Onun İttihat ve Terakki cemiyet’indeki rolü ve fikirleri Osmanlı’nın modernleşme ve terakki yolundaki adımlarında önemli bir yer tutar.Temo’nun millî şuur ve hürriyet aşkı Osmanlı milletinin uyanışma ve kendi kaderini tayin etme iradesine büyük katkılar sağlamıştır. Cemiyetin kuruluş safhasındaki düşünce tarzı ve mefkûreleri, Osmanlı’nın inkılap yolundaki mücadelesine rehberlik etmiştir. Bu mücadele hürriyet ve adalet mefkûresiyle aydınlanan bir milletin kendi kaderini eline alma iradesini simgeler.