Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karardaki değişiklikler bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2024 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2024 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün;
a) 10 uncu Grubunun 5 inci, 12 nci Grubunun 1 inci, 13 üncü Grubunun 1 inci ve 15 inci Grubunun 1 inci sıralarında yer alan "Sayman," ibareleri "Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar," şeklinde değiştirilmiştir.
b) 13 üncü Grubunun 4 üncü sırasında yer alan "Enstitü Sekreteri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yüksekokul Sekreteri," ibaresi eklenmiştir.
c) 16 ncı Grubunun 4 üncü sırasında yer alan "Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil)," ibaresi "Sayman, Ayniyat Saymam ve Diğer Saymanlar (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil)," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) numaralı sırasının;
a) (a) bendinde yer alan "Makine Teknolojisi," ibaresi "Makine ve Tasarım Teknolojisi," şeklinde değiştirilmiş, "Tasarım Teknolojileri," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) (b) bendinde yer alan "Kimya/Kimya Teknolojisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "(Kimya Teknolojisi alan derslerini okutanlar)" ibaresi eklenmiş, "Matbaa, Meteoroloji," ibaresi "Maden, Matbaa Teknolojisi," şeklinde ve "Tarım Teknolojileri," ibaresi "Tarım," şeklinde değiştirilmiştir.
c) (c) bendinde yer alan "Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği," ibaresi "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı," şeklinde, "Sağlık;" ibaresi "Sağlık Hizmetleri;" şeklinde değiştirilmiştir.
ç) (d) bendinde yer alan "Bahçecilik, El Sanatları Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Sanat ve Tasarım;" ibaresi "El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Plastik Sanatlar;" şeklinde değiştirilmiştir.
d) (e) bendinde yer alan "Büro Yönetimi," ibaresi "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı," şeklinde ve "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri," ibaresi "Halkla İlişkiler," şeklinde değiştirilmiş, "Eğlence Hizmetleri," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (b) bendinin başına "Diyanet Akademisi" ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanlığı" ibaresi "Diyanet Akademisi" şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"f) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Diyanet Akademisine tahsisli eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;
-1 inci dereceden aylık alanlar :115
-2 nci dereceden aylık alanlar : 111
-3 üncü dereceden aylık alanlar : 109
-4 üncü dereceden aylık alanlar : 105
-Diğer derecelerden aylık alanlar :90
g) (c) bendinde sayılanlardan Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi Müdürlüklerinin eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlara ayrıca :10"

MADDE 5- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 1 inci sırasının (b) bendinde yer alan "Müdür ve Sayman" ibaresi "Müdür, Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Sayman" şeklinde,

MADDE 6- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "G" bölümünün (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "Sayman," ibaresi "Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar," şeklinde değiştirilmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ